Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci i plik贸w "cookies"

Niniejszy dokument reguluje Polityk臋 prywatno艣ci i plik贸w 鈥瀋ookies鈥 serwisu internetowego prowadzonego w domenie ia-concept.pl (zwanym dalej Serwisem). I&A Concept Domy Szkieletowe (zwany dalej Us艂ugodawc膮) dochowuje wszelkiej nale偶ytej staranno艣ci w celu poszanowania prywatno艣ci U偶ytkownik贸w Serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym ia-concept.pl jest I&A Concept Domy Szkieletowe, zarejestrowany Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej pod numerami NIP 7742294609, REGON 142190401.

Dane osobowe

U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostaj膮 zebrane w szczeg贸lno艣ci w celu realizacji umowy oraz 艣wiadczenia us艂ug na rzecz os贸b kt贸rych dotycz膮.

Administrator przetwarza dane osobowe U偶ytkownik贸w serwisu internetowego ia-concept.pl w nast臋puj膮cych zbiorach:

1) Zbi贸r danych osobowych U偶ytkownik贸w i Klient贸w sklepu w zakresie przetwarzania danych takich jak :

imi臋 i nazwisko

firma przedsi臋biorcy

adres zamieszkania

adres siedziby

numer telefonu

adres e-mail

W celu realizacji zam贸wienia Zamawiaj膮cego

2) Zbi贸r danych osobowych Zamawiaj膮cych, kt贸rzy z艂o偶yli reklamacj臋 w celu prowadzenia post臋powa艅 zwi膮zanych z reklamacj膮:

imi臋 i nazwisko

firma przedsi臋biorcy

adres zamieszkania

adres siedziby

numer telefonu

adres e-mail

numer reklamacji

3) Zbi贸r danych os贸b korzystaj膮cych z formularzy kontaktowych:

imi臋 i nazwisko

adres e-mail

numer telefonu

W celu umo偶liwienia kontaktu z Us艂ugodawc膮 osobom, kt贸re zainteresowane s膮 oferowanymi us艂ugami.

Us艂ugodawca nie udost臋pnia zebranych danych podmiotom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mo偶e by膰 cofni臋ta w ka偶dej chwili.

Administrator danych osobowych dochowuje szczeg贸lnej i nale偶ytej staranno艣ci w celu ochrony praw U偶ytkownik贸w, kt贸rych dane podlegaj膮 przetwarzaniu, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, aby dane te by艂y:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem cel贸w,

nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powy偶szymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane,

odpowiednio zabezpieczone,

przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, i偶 zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, mo偶e powierzy膰 przetwarzanie danych osobowych U偶ytkownik贸w, kt贸rych danymi administruje, innym firmom w celu prawid艂owego wykonania przez te firmy czynno艣ci zwi膮zanych z hostingiem, administracj膮, utrzymywaniem oraz zarz膮dzaniem Serwisem, a tak偶e z dochodzeniem roszcze艅 oraz wyja艣nieniem okoliczno艣ci niedozwolonego korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.

Uprawnienia U偶ytkownika

U偶ytkownikom przys艂uguje prawo kontroli przetwarzania danych, kt贸re ich dotycz膮, zawartych w zbiorach danych Us艂ugodawcy. Jest to zw艂aszcza prawo do dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania, a tak偶e 偶膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.

U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo zako艅czenia w ka偶dej chwili korzystania z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮, w tym. U偶ytkownicy mog膮 r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮 w celu wykonania przys艂uguj膮cego im prawa dost臋pu, modyfikacji i usuni臋cia danych b膮d藕 w celu sprzeciwienia si臋 ich przetwarzaniu, za po艣rednictwem Danych Kontaktowych Us艂ugodawcy udost臋pnionych na stronie internetowej, w szczeg贸lno艣ci poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres poczty elektronicznej: poczta1concept@gmail.com.

Dzienniki systemowe

To wewn臋trzne dzienniki zdarze艅 serwera Serwisu, automatycznie zapisuj膮ce 偶膮dania stron i wysy艂ane, gdy U偶ytkownicy odwiedzaj膮 jego witryny. Dzienniki systemowe zawieraj膮 偶膮danie strony wys艂ane przez U偶ytkownika, adres IP, typ przegl膮darki, j臋zyk przegl膮darki, dat臋 i godzin臋 偶膮dania oraz co najmniej jeden plik 鈥瀋ookie鈥, kt贸ry mo偶e jednoznacznie identyfikowa膰 przegl膮dark臋 U偶ytkownika.

Pliki 鈥瀋ookies鈥

To niewielkie pliki zawieraj膮ce ci膮g znak贸w, kt贸re s膮 wysy艂ane i zapisywane na urz膮dzeniu ko艅cowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) u偶ywanym przez U偶ytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesy艂ane s膮 do schowka u偶ywanej przegl膮darki, kt贸ra wysy艂a je z powrotem przy nast臋pnych wej艣ciach na stron臋 internetow膮. Pliki 鈥瀋ookies鈥 zawieraj膮 informacje niezb臋dne do prawid艂owego korzystania z Serwisu internetowego wood-expert.pl. Najcz臋艣ciej zawieraj膮 one nazw臋 strony internetowej z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalaj膮 na rozpoznanie urz膮dzenia U偶ytkownika i wy艣wietlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwa艅, przez co korzystanie ze stron staje si臋 艂atwiejsze i przyjemniejsze. Dzi臋ki zapisaniu tych plik贸w na urz膮dzeniu U偶ytkownika mo偶liwe jest m. in. zapami臋tanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji U偶ytkownika, takich jak np. rozmieszczenie tre艣ci, j臋zyk czy jej kolor.

Jakie pliki 鈥瀋ookies鈥 s膮 wykorzystywane?

Na stronie internetowej wood-expert.pl u偶ywane s膮 g艂贸wnie trzy kategorie plik贸w 鈥瀋ookies鈥:

Pliki niezb臋dne 鈥 pliki te umo偶liwiaj膮 prawid艂owe dzia艂anie Serwisu oraz funkcjonalno艣ci, z kt贸rych U偶ytkownik chce skorzysta膰, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies. Bez ich zapisania na urz膮dzeniu U偶ytkownika korzystanie z Serwisu jest niemo偶liwe.

Pliki funkcjonalne 鈥 pliki umo偶liwiaj膮ce zapami臋tanie wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego j臋zyka, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej. Pozwalaj膮 one Us艂ugodawcy na popraw臋 funkcjonalno艣ci i wydajno艣ci strony.

Pliki biznesowe 鈥 do tej kategorii nale偶膮 np. cookies reklamowe. Umo偶liwiaj膮 one realizacj臋 modelu biznesowego. Ich zablokowanie mo偶e obni偶y膰 poziom 艣wiadczenia us艂ug ze wzgl臋du na brak mo偶liwo艣ci realizacji przez Us艂ugodawc臋 przychod贸w subsydiuj膮cych dzia艂anie Serwisu, jednak nie spowoduje niedost臋pno艣ci ca艂o艣ci funkcjonalno艣ci strony.

聽Zarz膮dzanie plikami 鈥瀋ookies鈥

Najcz臋艣ciej ustawienia przegl膮darki domy艣lnie dopuszczaj膮 umieszczanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 na urz膮dzeniu ko艅cowym. Je偶eli U偶ytkownik nie zgadza si臋 na zapisywanie tych plik贸w, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawie艅 przegl膮darki internetowej. Mo偶liwe jest wy艂膮czenie zapisywania plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dla wszystkich po艂膮cze艅 z danej przegl膮darki lub dla konkretnej witryny, a tak偶e ich usuwanie. Spos贸b zarz膮dzania plikami 鈥瀋ookies鈥 zale偶y od u偶ywanego oprogramowania, dlatego szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach ich obs艂ugi U偶ytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przegl膮darki internetowej, z kt贸rej korzysta w celu po艂膮czenia ze stron膮 Serwisu.

Zgoda na przetwarzanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 jest dobrowolna. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e ograniczenia w ich stosowaniu mog膮 utrudni膰 lub uniemo偶liwi膰 korzystanie z us艂ug oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych s膮 wykorzystywane przez Us艂ugodawc臋 przez czas nieokre艣lony wy艂膮cznie w celu administrowania Serwisem. Nie s膮 one przekazywane na rzecz podmiot贸w trzecich, z wy艂膮czeniem okoliczno艣ci opisanych w niniejszym dokumencie.

W zwi膮zku z korzystaniem z Serwisu przez U偶ytkownik贸w, w spos贸b automatyczny mo偶emy zbiera膰 i zapisywa膰 w dziennikach serwer贸w szczeg贸艂y techniczne dotycz膮ce sposobu korzystania z us艂ug, przes艂ane przez U偶ytkownika 偶膮dania zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮, adres IP oraz dane techniczne o dzia艂aniu Serwisu w zwi膮zku z czynno艣ciami dokonywanymi przez U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci informacje o rozpocz臋ciu, zako艅czeniu oraz zakresie ka偶dorazowego korzystania z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮. Mo偶emy r贸wnie偶 zbiera膰 informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urz膮dzeniu U偶ytkownika, korzystaj膮c z mechanizmu pami臋ci przegl膮darki.

W trakcie 艣wiadczenia us艂ug na rzecz U偶ytkownik贸w, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki 鈥瀋ookie鈥. Dost臋p do danych 鈥瀋ookie鈥 mo偶e posiada膰 r贸wnie偶 firma Google za po艣rednictwem narz臋dzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporz膮dzenia statystyk ruchu oraz skuteczno艣ci kampanii promocyjnych realizowanych przez Us艂ugodawc臋 za pomoc膮 wy偶ej wymienionych narz臋dzi.

Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane s膮 na zewn臋trznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie um贸w zawartych przez Us艂ugodawc臋. Us艂ugodawca dochowuje nale偶ytych 艣rodk贸w ostro偶no艣ci, celem zabezpieczenia danych osobowych U偶ytkownik贸w przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych U偶ytkownik贸w Serwisu uprawnieni s膮 wy艂膮cznie sami U偶ytkownicy.

Inne

Serwis mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za obowi膮zuj膮ce na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatno艣ci. Zalecamy zapoznania si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tych stron po wej艣ciu na nie.

Us艂ugodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatno艣ci i plik贸w 鈥瀋ookies鈥.